Moviemakers Moviemakers > Dane osobowe Logowanie

Dane osobowe w serwisie moviemakers.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE OSOBOWE ADMINISTRATORA

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.moviemakers.pl, zwanego dalej “Serwisem”.
 • Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest firma PARTNER Maryla Woźniak, z siedzibą: 01-242 Warszawa, Al.Prymasa 1000-lecia 46/126, NIP:1130196114, zwana dalej “Administratorem”

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Adres korespondencyjny: PARTNER Maryla Woźniak, 01-242 Warszawa, Al.Prymasa 1000-lecia 46/126
 • Telefon: 22 862 70 44
 • email: serwis@moviemakers.pl
 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy między Użytkownikiem a Administratorem. W rozumieniu art. 6 ust. 1 (a, b) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych mogą być:
  • zgoda na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa podczas rejestracji konta
  • wykonanie umowy na rzecz użytkownika, którego dane są przetwarzane
 2. Administrator ze swojej strony zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu i nieujawniania ich danych osobowych, pozyskanych w procesie rejestracji.

JAKIE DANE ZBIERAMY

 1. Podczas rejestracji konta w Serwisie zapisywane są:
  • adres email
  • nazwa użytkownika, pseudonim
  • madres IP Użytkownika
 2. Podczas wymiany korespondencji zapisywane są:
  • adres email
  • imię, nazwisko
  • adres IP Użytkownika
 3. Dane zebrane podczas procesu rejestracji Użytkownika nie są w żadnym przypadku ujawniane przez Administratora w treści ogłoszeń, o ile Użytkownik samodzielnie nie podejmie decyzji o ich upublicznieniu.
 4. Adres IP Użytkownika wykorzystywany jest przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, jak poprawa jakości obsługi, statystyka, zwalczanie spamu i innych działań szkodliwych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na udostępnienie Serwisu do prezentacji ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika.
 • Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia, co oznacza że Administrator nie prowadzi profilowania Użytkowników w celach marketingowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zaprzestaje przechowywania danych osobowych wraz z ustaniem umowy świadczenia usług.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator nie będzie udostępniał pozyskanych danych osobowych Użytkowników Serwisu
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 • Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i regulaminie Serwisu, Użytkownik ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich zmiany lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzaniem jego danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
 • Użytkownicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych Administratorowi, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 • Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usług lub jej realizacja przez Administratora Serwisu.

 

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018.

Popularne kategorie
Popularne ogłoszenia