Moviemakers Moviemakers > Regulamin Logowanie

Regulamin serwisu moviemakers.pl

§1.Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu moviemakers.pl zwanego dalej Serwisem.

2. Uczestnictwo w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, wyłącznie na własne ryzyko i koszt Użytkownika, dostępne dla osób w wieku od 18 lat, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Informacje podstawowe

1. Celem działalności Serwisu jest udostępnianie systemu przechowywania i prezentacji informacji, zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, z zamiarem ich rozpowszechnienia w sieci internetowej.

2. Użytkownik, dokonując rejestracji w Serwisie potwierdza fakt zapoznania się z warunkami i postanowieniami Regulaminu, upoważniając tym samym Administratora do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu.

3. Podczas procesu rejestracji w Serwisie, jak również w trakcie zamieszczania w nim ogłoszeń Użytkownik potwierdza iż:

 • Zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i bez wyjątku je zaakceptował
 • Wszelkie podane przez niego informacje tekstowe są prawdziwe, a dane osobowe należą faktycznie do zgłaszającego, zaś w przypadku fotografii, że są jego własnością, bez ograniczenia praw dysponowania i zobowiązań wobec osób trzecich
 • Zgadza się z faktem opublikowania jego ogłoszenia w Serwisie w zakresie, jaki został przez niego określony, z zachowaniem niejawności danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji
 • Wyraża zgodę na anonimową prezentację jego ogłoszenia w innych mediach w celach reklamowych lub informacyjnych Serwisu
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Serwisu i usług z nim związanych
 • Wyraża zgodę na moderowanie (kontrolę) przez Administratora Serwisu zamieszczanych informacji i godzi się na ich nie zamieszczanie lub usunięcie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji związanych bezpośrednio z działalnością Serwisu, jak też informacji i przekazów o charakterze promocyjnym bądź reklamowym, nie związanych z działalnością Serwisu, ale zamieszczanych przez firmy z Serwisem współpracujące

4. Administrator ma prawo, poza usługami własnymi Serwisu, do oferowania usług firm zewnętrznych. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia w tym zakresie kierowane będą bezpośrednio do wymienionych firm.

§ 3. Uwarunkowania Techniczne

1. Do właściwego korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • Urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu
 • Skrzynki pocztowej e-mail
 • Przeglądarki stron internetowych z obsługą plików cookies

§ 4. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe pozyskane od Użytkowników w procesie rejestracji, a zgromadzone i przetwarzane przez Administratora, podlegają ochronie prawnej, w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997r.) i mogą być wykorzystywane oraz modyfikowane jedynie zgodnie z wolą wyrażoną przez Użytkownika.

2. Administrator zapewni należytą ochronę danych osobowych i zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie powierzone mu informacje, w zakresie określonym przez Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji uzasadnionego przymusu prawnego.

3. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania, pozyskanych w wyniku korzystania z usług Serwisu, danych osobowych innych Użytkowników Serwisu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane osobowe i kontaktowe zamieszczane w ogłoszeniach zostaną upublicznione i rozpowszechnione wyłącznie na Jego ryzyko i odpowiedzialność, z wyłączeniem odpowiedzialności z tego tytułu Administratora Serwisu.

§ 5. Zastrzeżenia

1. Zabronione w Serwisie, pod rygorem zablokowania lub usunięcia Konta jest:

 • Naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu
 • Prezentowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych
 • Publikowanie treści naruszających przepisy prawa, normy moralne, dobre obyczaje, obrażających godność lub dobra osobiste innych osób, względnie godzące w poczucie godności narodowej, wyznaniowej lub orientacji seksualnej innych osób
 • Wykorzystywanie Serwisu do własnej działalności komercyjnej niezgodnej z zadeklarowanym charakterem ogłoszeń
 • Rozsyłanie nie zamawianej informacji handlowej i spamu
 • Rozsyłanie listów w postaci tzw. łańcuszków
 • Zamieszczanie informacji oraz wyrażanie opinii godzących w dobre imię określonych osób prywatnych i publicznych, władz państwowych, partii politycznych oraz organizacji społecznych

2. W przypadku naruszenia Regulaminu Administrator Serwisu jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań, zmierzających do zablokowania i usunięcia szkodliwych informacji zamieszczonych przez Użytkownika bez jego powiadamiania i bez możliwości domagania się przez niego zadośćuczynienia z tego tytułu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za ewentualne szkody materialne i niematerialne, powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, jak również za wadliwe funkcjonowanie Serwisu, spowodowane awarią sprzętu komputerowego lub sieci internetowej, działaniem sił wyższych lub niedozwoloną działalnością osób trzecich, względnie Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść oraz prawdziwość prezentowanych przez Użytkowników Ogłoszeń, jak i za zdarzenia lub szkody będące konsekwencją korzystania z Serwisu.

5. Nie będą uwzględniane żadne roszczenia z tytułu poniesionych przez Użytkowników szkód fizycznych lub moralnych, powstałych w wyniku korzystania z Serwisu.

6. Administrator Serwisu nie jest w stanie zablokować możliwości kopiowania i rozpowszechniania obrazu oraz informacji tekstowych, zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze rozpowszechnianie tych informacji poza Serwisem przez osoby trzecie.

7. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania Serwisu, celem konserwacji systemu, naprawy lub usprawnienia jego działania.

8. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Administratora, wszelkie kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w części, z wyjątkiem użytku dozwolonego, określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. Nr 24/1994 poz.83.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowego wykorzystywania pytań i wypowiedzi Użytkowników, dotyczących Serwisu, celem usprawnienia jego funkcjonowania.

10. Administrator może zamieszczać w Serwisie informacje o Użytkownikach, którzy uporczywie lub z premedytacją naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Administrator będzie informował na łamach Serwisu w formie pisemnej, a nowe postanowienia obowiązywać będą z dniem ogłoszenia, wszystkich logujących się po tym terminie Użytkowników.

§ 6. Reklamacje

1. Nieprawidłowości lub zastrzeżenia do funkcjonowania Serwisu, względnie Konta Użytkownika, należy zgłaszać do Administratora, wybierając odpowiedni dział formularza Kontakt

2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3. Administrator zastrzega sobie prawo wglądu do Konta Użytkownika oraz, o ile to konieczne, do dokonania niezbędnych zmian, celem zdiagnozowania nieprawidłowości i przywrócenia poprawnego funkcjonowania Serwisu.

4. Nie może być uznane za reklamację działanie powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, bądź nie respektowania wskazówek Administratora, zmierzających do usunięcia usterki.

5. Użytkownik Konta płatnego ma prawo do przedłużenia terminu ważności Konta o czas potrzebny na usunięcie uzasadnionej reklamacji.

§ 7. Administrator Serwisu

Administratorem serwisu jest firma PARTNER, 03-983 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46/126
tel. 22-862-70-44

Popularne kategorie
Popularne ogłoszenia